Działy jednostki

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
10 stycznia 2017

Informacja o pracy poszczególnych działów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej, ul. Plac Floriański 1 (PARTER)

 1. Dział ds. Osób Niepełnosprawnych: pokój 21,
 2. Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej: pokoje 15, 32,
 3. Dział Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej: pokoje 28 i 29,
 4. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej: pokoje 18, 19, 22, 31.

Dział do spraw Osób Niepełnosprawnych: pokój 21, zadania:

 1. Obsługa osoby niepełnosprawnej i przyjmowanie wniosków w zakresie:
  • dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
  • dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  • dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • realizacja programu „Aktywny Samorząd”.
 2. Przeprowadzanie wizji w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
 3. Wydawanie wniosków indywidualnym osobom niepełnosprawnym w zakresie dofinansowania z PFRON na realizację programów,
 4. Współpraca z Powiatową Społeczna Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

Stanowiska pracy:

 • specjalista pracy socjalnej,
 • specjalista pracy socjalnej,
 • aspirant pracy socjalnej.

Zapraszamy od poniedziałku do środy w godzinach 7.30- 13.00, w czwartki od 7.30 do 18.00. W celu skutecznej i terminowej realizacji zadań, po godzinie 13. rozpatrujemy złożone wnioski i przygotowujemy stosowne umowy. Natomiast dla zapewnienia dobrej organizacji w piątki pracujemy w terenie.
Druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON można pobrać: w sekretariacie, pokoju 21, a także bezpośrednio z naszej strony internetowej (zakładka: „Wnioski do pobrania”).

 

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej: pokoje 15 i 32, zadania:

 1. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 2. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,
 3. Kierowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka na szkolenie, po przeprowadzeniu oceny pod względem spełniania warunków,
 4. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 5. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczących predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
 6. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,
 7. Zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
 8. Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy,
 9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami pozarządowymi, a także Działem Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej, Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,
 10. Prowadzenie poradnictwa dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.


Stanowiska pracy:

 • starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 • starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 • starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 • starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 • starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 • starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

Osoby zainteresowane założeniem rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30. Udzielimy wyczerpujących informacji na temat rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Dział Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej: pokoje 28 i 29, zadania:

 1. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej i kompletowanie dokumentacji w tym zakresie,
 2. Przyznawanie świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania z terenu powiatu oraz dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu skarżyskiego,
 3. Prowadzenie spraw dotyczących ponoszenia opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej; przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ustalenia odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej,
 4. Prowadzenie spraw związanych z egzekucją i windykacją należności,
 5. Przyznawanie pomocy osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
 6. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się,
 7. Umieszczanie w domu pomocy społecznej osób do niego skierowanych, ustalanie odpłatności dla osób umieszczonych przed  01.01.2004r.,
 8. Kierowanie i ustalanie odpłatności za usługi opiekuńcze w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 9. Zapewnienie skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej lub do rodziny zastępczej dziecka pozbawionego opieki ze strony rodziców,
 10. Zapewnienie skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej lub do rodziny zastępczej dzieci cudzoziemców,
 11. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem.


Stanowiska pracy:

 • starszy specjalista pracy socjalnej,
 • starszy specjalista pracy socjalnej,
 • specjalista pracy socjalnej,
 • specjalista pracy socjalnej,
 • starszy pracownik socjalny,
 • aspirant pracy socjalnej,
 • pomoc administracyjna.


 
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej: pokoje 18, 19, 22, 31, zadania:

 1. Prowadzenie poradnictwa socjalnego, prawnego, rodzinnego, 
 2. Inicjowanie i realizacja grupowych form pracy o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym i profilaktycznym,
 3. Udzielanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie interwencji kryzysowej na okres zezwolenia na zamieszkanie,
 4. Realizacja programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 5. Analiza, ocena i prowadzenie działań monitorujących i ewaluacyjnych przebiegu i efektów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych w celu doskonalenia  i upowszechniania metod oddziaływań,
 6. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i innych jednostek z terenu powiatu, dotyczącego opracowywania i prowadzenia rozszerzonej pracy z klientami z problemem przemocy i w różnych sytuacjach kryzysowych.


Stanowiska pracy:

 • psycholog,
 • psycholog,
 • pedagog- koordynator programu korekcyjno- edukacyjnego,
 • specjalista pracy socjalnej.

 

 

 

Autor: Paweł Perkowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-10
Data publikacji:2017-01-10
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Perkowski
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Perkowski
Liczba odwiedzin:17375

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-01-10 13:25:33Paweł Perkowskiaktualizacja danychDziały jednostki